KOLEKSI 8 - 13 DESEMBER 2014
Zen and the art of motorcycle maintenance
917.30492 Pir Z
Nama Penulis

Pengusul : Ari mdt
Zero waste fashion design
746.92 Ris Z
Nama Penulis

Pengusul : Obed bima wicandra
Zhongguo he Yindunixiya de gushi = China and Indonesia story

Nama Penulis

Pengusul : -
Zhongguo xiaoshuo lilun shi (History of chinese novel theory)

Nama Penulis

Pengusul : Budi kurniawan