KOLEKSI FEBRUARY 12 - 17, 2018
English for everyone
428.202 Eng-I
Nama Penulis

Pengusul : Herwindy maria tedjaatmadja
Ensiklopedi Pemilu

Nama Penulis

Pengusul : -
Ensiklopedi pers Indonesia

Nama Penulis

Pengusul : -
Explaining productivity differences
338.476292220952 Shi E
Nama Penulis

Pengusul : Sesilya kempa s.e., m.m.
Fazhan hanyu chuji du xie = Developing Chinese elementary reading and writing course
495.184 LiQ F/er-I
Nama Penulis

Pengusul : Budi kurniawan
Fazhan hanyu zhongji xiezuo = Developing chinese intermediate writing course
495.111 Cai F/iw-I
Nama Penulis

Pengusul : Budi kurniawan